جالب ترين خطاي چشم

جالب ترين خطاي چشم

 

 

آيا مي توانيد نقاط سياه را بشماريد؟


آيا خطوط افقي موازيند يا نه؟

 

اين فيل چند تا پا داره؟

چند چهره در اين تصوير مي بينيد؟

 

آيا مي توانيد در عكس زير 4 گرگ ببينيد؟


In the picture below, do you see a face and the word liar?

در عكس زير به نظر ميرسد دايره وسط سمت چپ بزرگتر از دايره وسط سمت راست باشد اما اين طور نيست و با هم برابرند

 

در عكس زير آيا مار پيچ مي بينيد؟

!!اما نه دواير متحدالمركزند

 

!براي چند لحظه به نقطه سياه وسط عكس زير خيره شويد.خواهيد ديد كه هاله دور آن از بين خواهد رفت

آيا مي توانيد در تصوير زير سگ را ببينيد؟

 

براي 30 ثانيه به حباب سياه لامپ زير خيره شويد سپس ناگهان نگاهتان را به قسمت سفيد مانيتور يا يك صفحه سفيد ديگر بياندازيد.يك لامپ نوراني را جلو چشمان خود مي بينيد

فكر مي كنيدچند رنگ در اين تصوير به كار رفته؟تنها سه رنگ!سفيد -سبز و صورتي .اما بنظر مي رسد دو نوع رنگ صورتي بكار رفته

 

!پله پايان ناپذير

 

در تصوير زير يك جمجمه مي بينيد يا يك زوج جوان؟

 

مثلث غير ممكن

 

آيا تصوير زير مي چرخد و موج ميزند؟

 

به نقطه خاكستري وسط تصوير زير نگاه كنيد.سپس سر خود را عقب و جلو ببريد. به نظر مي رسد كه دواير مي چرخند

 

فكر مي كنيد مي توانيد چنين چيزي بسازيد؟

 

به مدت يك دقيقه به تصوير زير خيره شويد بدون اينكه چشمان خود را حركت دهيد.سپس ناگهان نگاه خود را به صفحه سفيدي بياندازيد.چه مي بينيد؟

 

آيا دو خط ارغواني موازيند يا نه؟

 

Webstats4U - Free web site statistics

/ 0 نظر / 20 بازدید